Najdokładniejsza polska
lista PEP
dla Twojej instytucji

Dlaczego my ? Pobierz listę PEP

Czym jest Lista PEP?

Według obowiązującej - czwartej dyrektywy AML - pojęcie PEP czyli osoby na eksponowanym stanowisku politycznym zostaje rozszerzone o osoby mieszkające w kraju instytucji zobowiązanej (PEP Krajowy) - wcześniej termin dotyczył wyłącznie osób z zagranicy. Implementując procedurę należytej staranności w odniesieniu do klienta należy ponad wszelką wątpliwość brać pod uwagę status PEP analizowanej osoby fizycznej.
Lista PEP stanowi zbiór wszystkich osób posiadających status PEP.

Aby rozwiać wątpliwości interpretacyjne piąta dyrektywa AML (AMLD V) nałożyła na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wydania w drodze rozporządzenia wykazu funkcji i stanowisk , które uznaje się za znaczące funkcje publiczne.

Dlaczego potrzebuję PEP?

W przepisach regulujących rynki finansowe "osoba eksponowana politycznie" (PEP) to termin opisujący osobę, której powierzono znaczącą funkcję publiczną. Posiadane statusu PEP generalnie wiąże się z większym ryzykiem potencjalnego zaangażowania takiej osoby w przekupstwo i korupcję ze względu na jej pozycję i wpływ, jaki może ona mieć. Mówi o tym wprost tekst wspomnianej dyrektyw:

Należy uznać, że niektóre sytuacje stwarzają większe ryzyko w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Chociaż należy ustalać tożsamość i profil działalności wszystkich klientów, występują przypadki, w których wymagane są szczególnie rygorystyczne procedury identyfikacji i weryfikacji klienta.

Dotyczy to szczególnie stosunków z osobami, które pełnią lub pełniły ważne funkcje publiczne w Unii lub na arenie międzynarodowej, szczególnie z osobami pochodzącymi z państw, w których szerzy się korupcja. Tego typu relacje mogą narazić sektor finansowy w szczególności na poważne ryzyko utraty wiarygodności i ryzyko prawne.

Wymogi dotyczące osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne mają charakter zapobiegawczy a nie karny i nie należy ich interpretować jako wskazania, że osoby te są zaangażowane w działalność przestępczą.

Nowe rozporządzenie PEP w 2021 roku

Dnia 31 października 2021 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r, (Dz.U. 2020 poz. 1381) które reguluje kwestie dotyczące tego które polskie stanowiska uznaje się za PEP.

Nowe rozporządzenie wymienia literalnie, które stanowiska w Polsce będą uznawane na znaczące a tym samym osoby je piastujące będą uznane za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.

W stosunku do wcześniejszych przepisów, po 31 października do grona PEP dołączą m.in

  • wójtowie i burmistrzowie gmin
  • prezydenci miast
  • starostowie i członkowie zarządu powiatu
  • wojewodowie
  • marszałkowie województw
  • oraz wiele innych stanowisk wymienionych wprost w rozporządzeniu PEP

Oczywiście oferowana przez nas usługa Listy PEP, po 31 października 2021 zostanie zaktualizowana do obowiązujących przepisów i tym samym będzie zawierała osoby zajmujące stanowiska PEP wymienione w nowym rozporządzeniu.