Listy PEP

UWAGA

Treść niniejszego artykułu pochodzi z 2019 roku i dotyczy porządku prawnego obowiązującego przed wejściem w życie nowego aktu wykonawczego jakim jest Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r, (Dz.U. 2020 poz. 1381) które reguluje kwestie dotyczące tego które stanowiska uznaje się za PEP.

Wspomniane rozporządzenie wchodzi w życie 31 października 2021.

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia, cześć zawartych tu informacji będzie nieaktualna.
Po zmianie przepisów do grona zaliczymy również prezydentów miast, wójtów i burmistrzów oraz wojewodów i marszałków województw.

Firma Machine Mind LTD, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, jakie powstało poprzez wejście w życie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła nowy produkt zawierający Polskie Listy PEP.

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Kim jest PEP?

PEP (z angielskiego Politically Exposed Persons) to osoba fizyczna, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne albo pełni znaczącą funkcję publiczną. W artykule 2. pkt 2 ppkt 11 wyżej wymienionej ustawy zostały określone stanowiska osób, co do których instytucje finansowe zobowiązane są stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego. Dzieje się tak ze względu na większe ryzyko zaangażowania instytucji obowiązanej w proceder prania pieniędzy.

Kto jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Do przeciwdziałania wprowadzaniu do obiegu środków finansowych z nielegalnego źródła zobowiązane sę wszystkie firmy i organizacje, które są powiązane z obrotem pieniądza, czyli między innymi banki, SKOK-i, kantory, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe itp. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. rozszerza tę listę o adwokatów, radców prawnych, prawników zagranicznych oraz doradców podatkowych w zakresie czynności zwi??zanych z obrotem pieniądza.

Kto jest PEPem?

Polskie Listy PEP zawierają, zgodnie z ustawą:

 • listę przedstawicieli państw i ich rządów,
 • listę członków parlamentu,
 • listę członków organów zarządzających partii politycznych,
 • listę członków sądów najwyższych,
 • członków trybunałów obrachunkowych i zarządów banków centralnych,
 • listę ambasadorów, konsuli i chargés d'affaires,
 • listę wyższych oficerów sił zbrojnych,
 • członków organów administracyjnych, zarządczych i nadzorczych przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • dyrektorów i ich zastępców oraz członków organów organizacji międzynarodowych,
 • dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych,
 • dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
 • oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

 

Czy sędziów sądów powszechnych zaliczamy do grona PEP?

Nasze listy PEP obejmują członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Między innymi na listach zostali ujęci:

 •  członkowie kolegium Sądu Najwyższego
 •  sędziowie Izby Celnej,
 •  sędziowie Izby Karnej
 •  sędziowie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 •  sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
 •  sędziowie Izby Dyscyplinarnej,
 •  członkowie Trybunału Konstytucyjnego
 •  sędziowie i dyrektorzy Sądów Apelacyjnych, Rejonowych i Okręgowych
 •  sędziowie sądów dyscyplinarnych,
 •  członkowie kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 •  sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 •  sędziowie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 •  członkowie kolegium Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

 

 

Listy PEP zawierające wyższych oficerów sił zbrojnych

Na naszych listach PEP znajdą Państwo kompletną listę wyższych oficerów sił zbrojnych w tym:

 • Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych,
 • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych,
 • Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej,
 • Dowództwo Żandarmerii Wojskowej,
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa,
 • Dowództwo dywizji w tym Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód,
 • Dowództwo i szefów sztabów brygad,
 • Dowództwo Flotylli,
 • oraz szefów inspektoratów np. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej.

Które osoby z urzędów terenowych są zaliczane do grona PEP ?

PEPy to również dyrektorzy generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej czyli na przykład dyrektorzy urzędów marszałkowskich czy zarządzający wojewódzkimi urzędami skarbowymi, ale również przedstawiciele terenowych urzędów. Nasze listy ponad 1200 pozycji dotyczących urzędów skarbowych, w tym

listę naczelników wojewódzkich urzędów skarbowych, ich zastępców oraz ich bliskich współpracowników,

listę naczelników terenowych urzędów skarbowych, ich zastępców oraz ich bliskich współpracowników.

Przedsiębiorstwa państwowe i spółki z udziałem Skarbu Państwa a osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP)

Kto jest Państwową Osobą Prawną ?

Nasze PEPy zawierają listy prezesów, wiceprezesów, członków zarządów, dyrektorów i rady nadzorcze przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych. Pkt 1 art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( Dz.U.2018.0.1182) mówi, że państwowa osoba prawna to:

 

 1. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, utworzona w drodze ustawy lub na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej, w celu realizacji zadań publicznych, w  której:
 1. przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo nadawania i zmiany statutu przysługuje organowi administracji rządowej albo przepisy te przewidują, że prawo do udziału w organie stanowiącym osoby prawnej, w tym uprawnionym do zmiany statutu, przysługuje w całości Skarbowi Państwa oraz
 2. przewidziane w regulujących ustrój tej osoby prawnej przepisach ustawy prawo do nadwyżki między przychodami a kosztami tej osoby prawnej, jeżeli podlegają dysponowaniu, przysługują w całości Skarbowi Państwa, chyba że przepisy te przewidują inny niż prawo do nadwyżki sposób dysponowania nią, oraz
 3. w razie rozwiązania albo innej utraty bytu prawnego przez tę osobę prawną, prawa do jej majątku, w tym prawo do dysponowania tym majątkiem, przysługują wyłącznie Skarbowi Państwa;

 

 1. agencja wykonawcza, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), w szczególności:
 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 2. Agencja Mienia Wojskowego,
 3. Agencja Rezerw Materiałowych,
 4. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 5. Narodowe Centrum Nauki,
 6. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 3. Polska Agencja Kosmiczna;
 4. instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 5. państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną;
 6. państwowa instytucja kultury;
 7. Polski Instytut Sztuki Filmowej
 8. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 9. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich;
 10. Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe posiadające osobowość prawną
 11. uczelnia publiczna utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji rządowej;
 12. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
 13. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka;
 14. Polski Instytut Ekonomiczny
 15. Instytut Europy Środkowej
 16. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
 1.  federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 federacja ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Poz. 1668);
 1. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę, uczelnia publiczna, o której mowa w pkt 10, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 2. park narodowy;
 3. przedsiębiorstwo państwowe;
 4. bank państwowy;
 5. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
 6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 7. Polska Organizacja Turystyczna;
 8. Urząd Dozoru Technicznego
 9. Transportowy Dozór Techniczny
 10. Polskie Centrum Akredytacji;
 11. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;
 12. Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 13. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 14. Rzecznik Finansowy;
 15. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
 16. Polski Klub Wyścigów Konnych;
 17. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
 18. Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego;
 19. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych;
 20. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Państwową osobą prawną jest także:

 1. jednostka organizacyjna niespełniająca przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli ustawa tak stanowi
 2. spółka, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne.

 

Na podstawie powyższej definicji w naszych listach PEP znajdują się również reprezentanci spółek i instytucji, których udziałowcami lub właścicielami są spółki z udziałem Skarbu Państwa czyli prezesi, wiceprezesi, i członkowie rad nadzorczych.

Przykładem takiego podmiotu jest Grupa LOTOS S.A. a wraz z nią jej spółki:

LOTOS Upstream, LOTOS Petrobaltic, LOTOS Paliwa Sp. z o.o., LOTOS Terminale S.A., LOTOS Lab Sp. z o.o., LOTOS Oil Sp. z o.o., LOTOS Asfalt Sp. z o.o., LOTOS Infrastruktura S.A., LOTOS Kolej Sp. z o.o., LOTOS Ochrona Sp. z o.o., LOTOS Straż Sp. z o.o., LOTOS Serwis Sp. z o.o., LOTOS-Air BP Polska Sp. z o.o., LOTOS Gaz S.A. w likwidacji, LOTOS Upstream, LOTOS Exploration & Production Norge, LOTOS Geonafta.

 

 

Urzędy Naczelne i Centralne

Do grona PEP ustawa zalicza również dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, czyli:

 • dyrektorów urzędów podległych bezpośrednio ministrom lub Prezesowi Rady Ministrów,
 • dyrektorów państwowych agencji, centralnych komisji, szkół podoficerskich, państwowych instytutów, zakładów i urzędów.
 • dyrektorów organów o ogólnopolskim zasięgu działania.

 

Nasze listy zawierają przedstawicieli naczelnych i centralnych urzędów państwowych podległych pod:

 • Prezesa Rady Ministrów tj. np.: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Ministerstwo Cyfryzacji np.: Centralny Ośrodek Informatyki,
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej np.: Centralna Komisja Egzaminacyjna,
 • Ministerstwo Energii np.: Agencja Rezerw Materiałowych,
 • Ministerstwo Finansów np.: Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej np..: Akademia Morska w Szczecinie,
 • Ministerstwo Infrastruktury np.: Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju np.: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,

 

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego np.: Akademia Ekonomiczna im Oskara Langego we Wrocławiu,
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego np.: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej np.: 1. Wojskowy Szpital Polowy,
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej np.: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi np.: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki np.: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości np.: Centralny Zarząd Służby Więziennej,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji np.: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych np.: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej,
 • Ministerstwo Środowiska np.: Białowieski Park Narodowy,
 • Ministerstwo Zdrowia np.: Agencja Oceny Technologii Medycznych.

 

Centralne organy państwowe nie wchodzą w skład Rządu, poza pewnymi wyjątkami określonymi w ustawach takimi jak Minister Obrony Narodowej, który jest członkiem Komitetu Obrony Kraju. Nie są też organami terenowymi, ponieważ ich uprawnienia obejmują obszar całego kraju. Centralne organy administracji państwowej powstają na mocy ustawy, wyjątkowo aktem niższego rzędu, jednak jest to proces ciagły, dlatego lista dyrektorów urzędów naczelnych i centralnych organów państwowych jest na bieżąco aktualizowana. Pełną listę instytucji podległych ministerstwom i Prezesowi Rady Ministrów znajdą Państwo tutaj

 

Czy wójt gminy lub prezydent miasta jest zaliczany do grona PEP ?

Wedle obowiązującego w Polsce porządku prawnego, z całą pewnością należy stwierdzić, że zarówno wójt gminy jak i prezydent miasta czy burmistrz gminy miejsko-wiejskiej nie jest zaliczany do grona PEP. Wyżej wymienionych stanowisk nie możemy bowiem przyporządkować do żadnej z kategorii wyszczególnionych w obowiązującej obecnie w Polsce ustawie AML.

Podobnie sytuacja ma się w ze stanowiskami radnych gminnych, radnych powiatowych, starostów oraz powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Żadne z wymienionych powyżej stanowisk nie jest znaczącym stanowiskiem politycznym.

Więcej na rozważań na ten temat wraz z komentarzem znajdą Państwo na blogu poświęconym tematyce KYC, PEP i AML pod adresem:
http://aml4.eu/pl/baza-wiedzy/kim-jest-pep/ na który serdecznie zapraszamy.

Dlaczego warto wybrać naszą listę PEP ?

Dokładamy wszelkich starań aby nasza lista byla najdokladniejszą, najbardziej aktualną i kompletną lista Polskich PEP na rynku. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania usługi Polska Lista PEP poprzez klinięcie na przycisk poniżej: