Czym jest dyrektywa AML 4?

12 kwietnia 2018 r. opublikowano ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przygotowaną w ramach wdrożenia dyrektywy AML IV która jest aktem wykonawczym Paramentu Europejskiego i Rady Unii Europejski numer 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE

Kogo dotyczy AML 4 ?

Przepisy dyrektywy unijnej precyzuje polska ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu która wskazuje że podmiotem obowiązanym są

 • Przedsiębiorcy - który obracają gotówką o wartości 10 000 EUR
 • Instytucje pożyczkowe
 • Kantory wymiany walut - który obracają gotówką o wartości 10 000 EUR
 • Banki - w tym banki spółdzielcze
 • Kasy SKOK
 • Giełdy kryptowalut
 • Firmy faktoringowe
 • Firmy leasingowe
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Fundacje - które obracają gotówką o wartości 10 000 EUR
 • Notariusze - przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych

Jakie obowiązki ma instytucja obowiązana (podmiot zobowiązany) ?

Dyrektywa 4 wprowadza bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące wewnętrznych polityk, procedur i zasad, które mają doprowadzić do wzrostu efektywności zarządzania i kontroli ryzyka. W myśl tych zmian wymagane każdorazowe przeprowadzenie analizy klienta w celu przypisania relacji określonego poziomu ryzyka - uproszczone zasadny zachowania należytej staranności zostały mocno ograniczone.